ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste maksumused


Teenuse osutamisel on koostööpartneriks 0 sotskindlustus vapp est 78px

  • alla 16-aastased puudega ja puuet taotlevad lapsed ning kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangu alusel suunatud 7-18-aastased lapsed – kuni 1395 eurot kalendriaastas;
  • 16-aastased ja vanemad isikud – kuni 483 eurot kalendriaastas. Juhul, kui teenust osutatakse rehabilitatsiooniprogrammi alusel, siis kuni 1000 eurot kalendriaastas;
  • tööealised (16-a kuni vanaduspensioni ealised) psüühikahäirega isikud – kuni 2325 eurot kalendriaastas;
  • ööpäevaringne majutus teenuse saajale – kuni 119,85 eurot kalendriaastas (kuni 23,97 eurot ööpäevas); tööealisele psüühikahäirega isikule kuni 838,95 eurot kalendriaastas;
  • ööpäevaringne majutus alla 16-a lapse saatjale – kuni 91,09 eurot kalendriaastas (kuni 18,22 eurot ööpäevas);
  • sõidukulu isikule ja tema saatjale sõitmiseks isiku elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohast isiku elukohta – kuni 41,55 eurot kalendriaastas (arvestusega ühe hüvitatava kilomeetri eest 0,1 eurot või sõidupileti esitamisel pileti maksumus).

Teenuste maksumus on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusega nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“, vaata https://www.riigiteataja.ee/.