ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine


Teenuse osutamisel on koostööpartneriks 0 sotskindlustus vapp est 78px

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumist riigi poolt saavad taotleda:

 • alla 16-aastane puudega laps,
 • vanaduspensioni ealine puudega inimene,
 • tööealine (16-aastane kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega inimene,
 • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega inimene, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasub riik ilma taotluseta:

 • kõigi esmakordselt puude saanud alla 16-aasta vanuste laste eest, samuti korduvalt puuet taotlevate laste eest juhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt on rehabilitatsiooniplaani koostamine vajalik puude raskusastme määramiseks;
 • kohaliku omavalitsuse hinnangu alusel teenusele suunatud 7-18-aastaste laste eest.

Kui suure summa eest ühe kalendriaasta jooksul ühele inimesele maksimaalselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid osutatakse?

Enamikku teenustest võib vajadusel saada kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse summa eest, näiteks puudega lastele osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid kuni 1395 euro eest ja puudega täisealistele kuni 483 euro eest või rehabilitatsiooniprogrammi alusel kuni 1000 euro eest kalendriaastas. Tööealistel psüühikahäirega inimesel on kalendriaasta teenuste limiit kuni 2325 eurot.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise, rehabilitatsiooniprotsessi juhendamise ja võrgustikutöö, rehabilitatsioonitulemuste hindamise ja füsioterapeudi teenustele on kehtestatud eraldi piirmäärad.

Näiteks rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooniplaani koostamise teenust võib osutada kuni 206,55 euro eest kalendriaastas, füsioterapeudi individuaalteenust, pereteenust ja grupiteenust kokku võib osutada lastele kuni 234,12 euro eest ja 16-aastastele ning vanematele inimestele kuni 117,06 euro eest kalendriaastas.

Liikumispuudega laps võib füsioterapeudi individuaal- ja pereteenust saada kokku 3-kordses määras (702,36 eurot) ja lisaks füsioterapeudi pereteenust 234,12 euro eest, seega kokku 936,48 euro eest kalendriaastas.

Osutatavate teenustega koos võib vajadusel kaasneda majutuse eest tasumine – rehabilitatsiooniasutuses võimaldatakse teenuse saajale ööbimine koos toitlustamisega üks kord päevas, arvestusega, et üks ööpäev maksab maksimaalselt 23,97 eurot.

Alates 1.09.2017 tasutakse majutusteenuse eest riigieelarvest järgmiselt:

 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saaja eest üldjuhul kuni 119,85 eurot kalendriaastas (erand: tööealise psüühikahäirega inimese eest kuni 838,95 eurot kalendriaastas),
 • alla 16-aastase lapse saatja eest kuni 91,09 eurot kalendriaastas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused, teenuste hinnad ja iga teenuse maksimaalne hüvitatav maksumus kalendriaastas on sätestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ lisas 1.

Info sõidukulude hüvitamise kohta:

Juhul, kui inimese elukoht ja teenuse osutamise koht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale).

Alates 1.09.2017 hüvitatakse teenuse saajale ja saatjale kokku kuni 41,55 eurot kalendriaastas.

Sõidukulude hüvitamiseks tuleb pärast  rehabilitatsiooniteenuse saamist esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus ja kuludokumendid. Taotlus on kättesaadav meie blankettide lehelt. Taotlusele märkida järgmised andmed:

 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saanud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
 • juhul, kui taotletakse teenust saanud isiku saatja sõidukulu hüvitamist, siis ka saatja nimi ja isikukood või sünniaeg, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
 • Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniotsuse number;
 • arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
 • andmed teenuse osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta (lähtekoht, sihtkoht, läbitud vahemaa kilomeetrites jm);