eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Abiks liikumispuudega inimesele

GADOX-i poolt valmistatud protees on mind teeninud juba üle 5 aasta. Kas mul on õigus taotleda uut?

Enamike proteeside kasutusaeg on viis aastat, mõnel isegi vähem. Teil on õigus uuele proteesile.
Vaadake ka "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" Lisa 2, kus on kirjas proteeside kasutusaeg ja hinna riigi poolt hüvitatav määr  [RTL 2008, 67, 951 - jõust. 09.08.2008]

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord (kehtetu)

Uus abivahendite süsteemikorraldus Kehtiv alates: 01.01.2016  

Olen mõelnud, et peaks muretsema parkimiskaardi. Kuidas ja kus sellega saab algust teha?

Parkimiskaarte väljastavad kohalikud omavalitsused. Info (vastuvõtuajad, asukoht) on kõikide omavalitsuste veebilehtedel. Sellekohast infot võib küsida ka oma sotsiaaltöötajalt. Reeglid parkimiskaardi taotlemisel on ühesugused kõikjal, lisame siia protseduurist ülevaate saamiseks Tallinnas kehtiva korra:

Tegevusjuhend liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks Tallinnas

    Parkimiskaardi väljastamise aluseks on perearsti või raviarsti teatis (Lisa 1- vaata kirja lõppu. Teatise vorm on arstil olemas). Arst hindab isiku liikumistakistust ja toimetulekuvõimet. Isik peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
    1) alajäsemete liikumisfunktsiooni häire, kui kasutatakse abivahendeid (alajäseme protees, kepp, kargud, ratastool jms);
    2) nägemispuue – täielik nägemise kaotus (nägemisteravus kummagi silmaga ei  ületa 0,01, vaateväljad ahenenud 5  kraadini), vaegnägija (nägemisteravus kummagi silmaga  ei ületa 0,08, vaateväljad ahenenud 15 kraadini);
    3) muu raskekujuline üldhaigestumine, mille tõttu käimine on tugevalt raskendatud.
    Parkimiskaart väljastatakse isiklikult puudega inimesele, lapsekaart väljastatakse lapsevanemale või hooldajale (kättesaamisel esitada lapse sünnitunnistus, eestkostet või hooldust tõendav dokument).
    NB!

    Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakond võtab taotlusi vastu Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse Teenindusbüroos (Roosikrantsi tn. poolne sissekäik) laud 3.

    Vastuvõtuajad:
    Esmaspäev   8.15 - 18.00
    Teisipäev      8.15 - 17.00
    kolmapäev    8.15 - 17.00
    Neljapäev      8.15 - 17.00
    Reede           8.17 - 14.00
    Lõuna 12.15-13.00
    Info tel 640 4456.
    Kaardi taotlemiseks esitada kaardi väljastajale:
    1) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
    2) arsti teatis parkimiskaardi taotlemiseks;
    3) parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

Kaardi eest tasumine: Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele nr 10220077495010 Ühispangas, viitenumber 5257050050050222. Selgituseks märkida ees- ja perekonnanimi ning  “invakaart”.

Internetipanga teenust on võimalik kasutada kohapeal.

Parkimiskaardi väljastamisel ja kasutamisel lähtutakse järgmisest seadustest:

1) Liiklusseadus

§ 54. Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart

(1) Liikumispuudega või pimeda inimese liiklemise tagamiseks antakse talle käesoleva seaduse lisa 2 kohane teda teenindava sõiduki parkimiskaart.

(2) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide trükkimist korraldab ja väljaandmise tingimused kehtestab sotsiaalminister.

(3) Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on arsti teatis.

(4) Parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus.

§ 55. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused

(1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile käesoleva seaduse lisa 2 kohase parkimiskaardi.

(2) Liikumispuudega juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart, võib:

1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale seal vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;

2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.

(3) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart, võib asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.

(4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart ja kes talutab liikumispuudega või pimedat inimest soovitud kohta ja tagasi, võib asulas peatuda käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud tingimustel.  2) Sotsiaalministri 19. jaanuari 2001. a määrus nr 15 “Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaandmise tingimused”

3) Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrus  nr 67 ”Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine”

7.1 Parkimistasust on vabastatud liikumispuudega juht tema kasutuses oleva sõiduki parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi  väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Transpordiamet.

                                                                                                                               Lisa 1

TEATIS

Liikumispuudega inimese

sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

 Ees- ja perenimi ..........................................

isikukood................................................................... elukoht............................................................ vastab  sotsiaalministri 19.  jaanuari 2001 määruse nr 15  “Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaandmise tingimused “ kriteeriumitele  (märkida vastav)

4) alajäsemete liikumisfunktsiooni  häire, kui kasutatakse  abivahendeid (alajäseme protees, kepp, kargud, ratastool jms);

5)      nägemispuue – täielik nägemise kaotus (nägemisteravus kummagi silmaga ei ületa 0,01, vaateväljad ahenenud 5 kraadini), vaegnägija (nägemistearvus kummagi silmaga  ei ületa 0,08, vaateväljad ahenenud 15 kraadini);

6)      muu raskekujuline üldhaigestumine, mille tõttu käimine on tugevalt raskendatud

........................................................................................................................................................................(inimese liikumistakistuse kirjeldus) Puue on püsiv                        Parkimiskaart antakse välja viieks aastaks. Puue on ajutine                    Puude tõenäoline möödumise tähtaeg ........................Teatise väljastanud arst....................................Nime ja koodiga pitsat  Allkiri...........................................

Kuupäev........................................


 
  

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender