eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Abivahendispetsialisti kutse, tase 5

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutse andja on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu rehabilitatsioonikeskus, aadressil Kajaka 4, Tallinn

 • Soovitame kõigil abivahendite valdkonnas tegutsevatel spetsialistidel kutse taotleda!
 • Kutse olemasolu on kindlasti muutumas oluliseks kvaliteedinäitajaks antud teenuse osutamisel.
 • Hea on  omada euroopaliku sertifikaadiga kinnitust kõrge  kutsealase pädevuse tõestuseks!

Meiega saab ühendust võtta
☎ helistades: 5383 7653 
✉ kirjutades: e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  või Kajaka 4, Tallinn 11317

 

Kutsestandard         

Kutse andmise kord

Hindamisstandard

Hindamisstandard

Kutsestandardi nimetus: ABIVAHENDISPETSIALIST
EKR tase: 5
SPETSIALISEERUMISED:

1. Nägemisvaldkonna abivahendid
2. Kuulmisvaldkonna abivahendid
3. Ortopeedilised abivahendid
4. Liikumise valdkonna abivahendid
5. Kõne- ja kommunikatsiooni abivahendid
6. Olme- ja hügieeniabivahendid
7. Tegevuskeskkonna hindamine ja kohandamine

Sisukord:

 1. Üldine informatsioon
 2. Hindamise korraldus
 3. Hindamine
 4. Hindamisülesanded
 5. Hindamisjuhend hindajale
 6. Vormid hindajale

1. Üldine informatsioon

Nõuded taotleja haridusele, teadmistele, oskustele ja töökogemusele, samuti hoiakutele ning väärtushinnangutele, millele kutse taotleja peab vastama, määratakse vastava taseme kutsestandardiga.

Eeldused:

Töökirjeldus – igapäevase töö sisu

Haridus

 1. keskharidus, erialane* täiendkoolitus 130 akadeemilist tundi või 5 EAP*  ja nõutav erialane töökogemus – viis aastat
 2. Kõrgharidus (tervishoiualane kõrgharidus või füsioteraapia, tegevusteraapia, optomeetria, logopeedia), nõutav erialane töökogemus kaks aastat ja erialane täiendkoolitus 78 akadeemilist tundi või 3 EAP

5. taseme abivahendispetsialisti hindamine on kutsealane hindamine. Hindamist teostab(vad) ekspert (id). Hindamine viiakse läbi kahes etapis.
Dokumentide vastuvõtja analüüsib taotleja dokumentide vastavust taotletavale kutsetasemele ja kutse andmise korra punktile 4. Juhul, kui dokumendid ei vasta nõuetele, siis teavitatakse taotlejat koheselt või hiljemalt 5 tööpäeva jooksul puudustest ja antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Korrigeeritud dokumentide esitamise tähtaeg kooskõlastatakse kutse andjaga.

Abivahendispetsialist, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.6 ja B.2.14, vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.2.7 – B.2.13.

Hinnatakse järgmisi kompetentse:

 • abivahendi vajaduse hindamine ning abivahendi valimine ja soovitamine
 • abivahendi proovimine, kohandamine, valmistamine
 • abivahendi kasutuse tulemuslikkuse hindamine
 • Klienditeenindus
  Võrgustikutöö
  Dokumenteerimine
 • SPETSIALISEERUMISEGA SEOTUD TÖÖOSAD
  Nägemisvaldkonna abivahendid
  Kuulmisvaldkonna abivahendid
  Ortopeedilised abivahendid
  Liikumise valdkonna abivahendid
  Kõne- ja kommunikatsiooni abivahendid
  Olme- ja hügieeniabivahendid
  Tegevuskeskkonna hindamine ja kohandamine

Nõuetekohaselt täidetud dokumendid ja juhtumi analüüs (Vorm H1) registreeritakse ja edastatakse eksperdile anonüümselt hindamiseks. Kutsekomisjoni otsusega lubatakse eelnevalt registreerunud ja taotlusdokumendid korrektselt esitanud isikud hindamisele.

Taotlejate esitatud dokumendid ja juhtumi analüüs saadetakse kutsekomisjoni otsusega kinnitatud eksperdile.

*Erialase täiendkoolituse all mõeldakse kutsestandardis nimetatud 7 spetsialiseerumise valdkonna erialaseid täiendkoolitusi Eestis või välismaal (koos eestikeelse tõlkega)  viimase viie aasta jooksul ja tõendatakse täiendkoolituste tunnistuste koopiatega.

Erialane* – erialaks loetakse tegevust abivahendispetsialisti spetsialiseerumise erialal
Kutsekomisjoni otsus koos hindamise toimumise aja ja kohaga edastatakse kirjalikult taotlejale 30 tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast.

Juhtumi analüüs:
Vabalt valitud kliendi juhtumi analüüsi esitab taotleja elektrooniliselt koos muude nõutavate dokumentidega. Juhtumi analüüsi esitab taotleja kindlaks määratud analüüsi vormil, H 1. Juhtumi analüüsi hindamisel arvestatakse kohustuslike kompetentside B.2.1. – B.2.1.6. kriteeriumeid, spetsialiseerumisega seotud kompetentside B.2.7.-B.2.13. kriteeriumeid ja läbivate kompetentside B.2.14. kriteeriumeid. Valitud juhtum ei saa olla varasem kui viie viimase aasta jooksul alates kutse taotlemise tähtajast Juhtumi analüüsi osas on võimalik saada 30 punkti, lävend on 25 punkti.

Spetsialiseerumisega seotud kompetents: Vestlusvoorus lahendab taotleja etteantud kirjaliku ülesande spetsialiseerumiseks valitud valdkonnas (sisaldab valitud valdkonna alaseid meditsiinilisi komponente). Ülesande lahendamiseks on aega 20 minutit, ette kandmiseks 10 minutit. Hindajad võivad esitada täiendavaid küsimusi lisainformatsiooni saamiseks kas koos dokumentidega esitatud juhtumianalüüsi kohta või koha peal antud analüüsi kohta. Spetsialiseerumisel on nõutav spetsialiseerumisega seotud kompetentside (abivahendi spetsialist, tase 5 kutsestandardi punktid B.2.7. – B.2.13.) tõendamine. Maksimaalselt on võimalik saada 15 punkti, lävend on 15 punkti.

Taotleja poolt esitatavad dokumendid:
Etteantud vormil CV (vorm H3, 1 A4)
Tööandja kinnituskiri töötamise perioodi ja tööülesannete kohta
Juhul, kui tegemist on FIE-ga, äriregistri väljavõte
Erialast haridust tõendava diplomi koopia (füsio-, tegevusterapeut, logopeed, tüflo- või surdopedagoog)
Erialast täiendkoolitust tõendavad dokumentide koopiad
Kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus.

2. Hindamise korraldus

Taotleja kompetentsuse hindamine toimub juhtumi analüüsi ja vestluse põhjal.
Hindamine toimub hindamiskeskuses, asukohaga Kajaka 4, Tallinn (www.elil.ee).

Hindamisel analüüsivad hindajad taotleja poolt demonstreeritavaid abivahendi spetsialisti valdkonna alaseid teadmisi ja oskusi, mis annab ülevaate taotleja tegevusest abivahendi spetsialistina.

3. Hindamine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed hindavad sõltumatult taotleja teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardile.

Iga taotleja kohta täidetakse eraldi hinnangu leht vorm H1.

Kutseeksami sooritamise kohta koostatakse protokoll, mille eksperdid esitavad kutsekomisjonile ja kutse andjale. Eksami tulemuste põhjal tehakse kutsekomisjonile ettepanek kutse taotlejatele kutse andmise või mitteandmise kohta.

Nõuded taotleja haridusele, teadmistele, oskustele ja töökogemusele, samuti hoiakutele ning väärtushinnangutele, millele kutse taotleja peab vastama, määratakse vastava taseme kutsestandardiga.

4. Hindamisülesanded

Juhtumi analüüsi sisu ja struktuur

Vorm H1

Tegevusnäitajad

Hindamiskriteeriumid

Tõendatud
Jah/Ei
(vastavalt 1 või 0 punkti)

Märkused

B.2.1. Abivahendi vajaduse hindamine ning abivahendi valimine ja soovitamine    
Lähtub kliendi hindamisel tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteabes välja toodud funktsioonihäirest Kajastab koos RFK 1 tähe ja 3-numbrilise koodiga vähemalt 3 struktuuri- ja funktsioonihäiret valitud valdkonnas

1/0

 
Hindab isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimist, toimetulekut sobivate hindamismeetoditega Funktsioonihäired on otseses vastavuses kompenseeritavate abivahendite ISO klassifikatsiooni valdkondadega

1/0

 
Hindab isiku individuaalse abivahendi vajadust oma spetsialiseerumise valdkonnas Arvestab individuaalse abivahendi soovitamisel isiku füüsilise, kognitiivse võimekusega ja sotsiaalse taustaga (võtab arvesse tugivõrgustiku olemasolu, võimalused abivahendi soetamiseks ning kasutuskeskkonna)

1/0

 
Valib ja soovitab hindamistulemuste alusel isiku tegevusvõime häiret kompenseeriva ja tegevuskeskkonda toetava abivahendi Tõendab objektiivsete meetoditega abivahendi sobivust ja funktsioonihäire vähenemist/ kompenseerimist (näiteks: kõrvalabi vähenemine, liikumispiirangute vähenemine/ kadumine jne)

1/0

 
B.2.2. Abivahendi proovimine, kohandamine, valmistamine    
Hindamise tulemustest lähtuvalt määrab isikupõhised abivahendi kriteeriumid ja parameetrid Valitud abivahendi tehniliste parameetrite sobivus kasutaja keha ja võimekuse karakteristikutele (tõendab, et abivahend on tehniliste detailide ja mõõtude alusel sobiv konkreetsele isikule, kasutamiseks vajalikud oskused on kooskõlastatud vastava ala terapeudiga/ spetsialistiga)

1/0

 
Selgitab välja abivahendi rahastamise võimalused, küsitledes isikut ja tehes päringuid vastavatesse institutsioonidesse Teab, selgitab ja dokumenteerib kliendile arusaadaval moel riiklikke, KOV jt rahastamise võimalusi, lähtuvalt kehtivast seadusandlusest

1/0

 
Lähtuvalt hindamistulemustest ja isikule vajaliku abivahendi parameetritest valib/valmistab/ kohandab sobiva abivahendi Kirjeldab individuaalse abivahendi lõplikku vormi, mudelit, komplekssust, detailsust jm

1/0

 
Kooskõlastab abivahendi prooviperioodi ja kasutusvormi (rent, ost) Määrab põhjendatult ja sihipäraselt kindlaks prooviperioodi (kuidas kasutus õnnestus) ja kasutusvormi, samuti viitab järelhindamise ajale ja teostajale

1/0

 
Õpetab isikut ja/või tema tugivõrgustikku soetatud abivahendit kasutama, kasutades sobivaid suhtlemismeetodeid ja lähtudes abivahendi kasutusjuhendist Tõendab isikule arusaadaval moel teostatud kasutamise väljaõpet

1/0

 
Abivahendi hooldamise planeerimine koostöös isiku, teiste spetsialistide ja võrgustikuga Koostab hooldusvajaduse põhjenduse ja kirjeldab võimalusi (tulenevalt kasutusjuhendist ja tulenevalt VÕS alusel koostatud müügi/rendilepingust)

1/0

 
B.2.3. Abivahendi kasutuse tulemuslikkuse hindamine

Jah/Ei

Märkused

Määrab järelhindamise perioodi ja aja, lähtudes abivahendi määramise eesmärgist ja vajadusest Esitab põhjendatud järelhindamise kava ja meetodid (miks, millal, kelle poolt ja milliste vahenditega)

1/0

 
Kasutades sobivaid hindamisvorme ja meetodeid, hindab isiku rahulolu abivahendiga ja abivahendi efektiivsust (nt lihtsamate abivahendite korral telefoniintervjuu vormis, keerulisemate abivahendite korral tegevuskeskkonna visiidina jm) Kirjeldab dokumenteeritult valitud tõenduspõhise meetodi tulemusi isiku abivahendiga rahulolu ja efektiivsuse hindamisel (QUEST 2.0 rahulolu mõõdik vms – telefonivestlus, video, skypeanalüüs)

1/0

 
Probleemi ilmnemisel analüüsib uuesti isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimist, toimetulekut ning kohandab vajaduse korral olemasolevat abivahendit või teeb ettepaneku uue abivahendi soetamiseks ja abistab isikut Viitab põhjendatult tegevusvõime häirete muutustele (RFK klassifikatsiooni alusel), mille osas hindab võimalikuks valitud/ soovitatud abivahendi vähesest efektiivsusest. Kirjeldab alternatiive, juhul kui valitud abivahend ei osutu järelhindamiseks määratud perioodil efektiivseks (inimene, keskkond, AV)

1/0

 

Klienditeenindus

Jah/Ei

Märkused

Suhtleb klientidega sõbralikult ja heast tavast lähtudes Esitab CV-s tõenduse klienditeeninduse/suhtluspartneriga töö valdkonna aluste omandamise kohta (kas pikaajalise töökogemusega vastavas valdkonnas või täiendkoolitusega)

1/0

 
Suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest Tõendab andmekaitse seaduste järgimist ettevõttes (loa koopia või kehtivuse kuupäev)

1/0

 
Mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv Tõendatakse vestluse käigus

1/0

 
Suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega Tõendatakse vestluse käigus

1/0

 
Näitab üles lugupidamist kultuuriliste- ja religioossete erinevuste suhtes Tõendatakse vestluse käigus

1/0

 

Võrgustikutöö

   
Teeb koostööd isiku ja/või tema tugivõrgustikuga Tõendab koostöövõrgustiku rajamist või säilitamist analüüsis kirjeldatud kliendiga (töö, kool, kodu jne)

1/0

 
Algatab ja/või edendab koostööd (nõustab, suhtleb, jagab infot, esitab päringuid, osaleb meeskonnatöös) institutsioonidega (nt riiklikud institutsioonid, omavalitsused, töötukassa, kindlustusseltsid, abivahendeid vahendavad ettevõtted jm) Tõendab koostöövõrgustiku loomist ning adekvaatse institutsiooni/ organisatsiooni/ spetsialistide/ terapeutide kaasamist

1/0

 

Dokumenteerimine

Jah/Ei

Märkused

Dokumenteerib isiku ja abivahenditega seotud tegevused Demonstreerib põhjendatult abivahendi hindamiseks/ määramiseks kasutatavat ühtset vormi

1/0

 
Järgib delikaatsete isikuandmete töötlejale kehtestatud nõudeid Tõendab asutuses kehtestatud delikaatsete isikuandmete korra olemasolu ning selle järgimist klientidega (viide asutusesisesele dokumendile)

1/0

 

Abivahendispetsialist, tase 5 kutset läbivad kompetentsid

Jah/Ei

Märkused

Lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest Tõendab rehabilitatsioonispetsialisti eetikakoodeksi järgimist töökohal (vestluse käigus)

1/0

 
Näitab üles huvi ja arusaamist, konsulteerib teiste spetsialistidega ja algatab suhtlemist Tõendab spetsialistide koostöövõrgustiku olemasolu ja toimimist töökohal (juhtumi analüüsi põhjal)

1/0

 
On orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele ja rahulolu saavutamisele Tõendab rahulolu mõõdiku kasutamisega

1/0

 
Töötab süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt Tõendab ametijuhendiga kehtestatud tööülesannete loetelu , juhtumi analüüsi vormi täitmine

1/0

 
Talub pingelisi ja komplitseeritud keerulisi olukordi ja situatsioone Tõendab vestlusel

1/0

 
Kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide täitmiseks Tõendab täiendkoolituse ja töökogemuse alusel CV-s

1/0

 
Pakub erinevaid alternatiive probleemide lahendamiseks Tõendab vestlusel

1/0

 
Kasutab oma töös arvutit tasemel AO 1–4 ja AO7, AO12 Tõendab CV-s

1/0

 
Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel A2 Tõendab CV-s

1/0

 

Nägemisvaldkonna abivahendispetsialist:

Tegevusnäitajad/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia, silma ehitus Tõendab oskust kasutada adekvaatselt RHK ja WHO klassifikatsiooni (diagnoosiga ja nägemispuudega seotud klassifikatsioonid) terminoloogiat juhtumi analüüsi struktuurihäirete osas

1/0

 
Enamlevinud silmahaigused, nägemisfunktsioonid ja nende kahjustused Tõendab silmahaiguste tundmist ja nende mõju nägemisele ning vastavat oskust juhtumi analüüsi funktsioonihäirete osas ning vestlusvooru ülesande lahendamisel.
Tõendab oskust diagnoosipõhiselt hinnata nägemisfunktsioonide võimalikke kahjustusi ning tõendab seda juhtumi analüüsi funktsioonihäirete ja piirangute osas.

1/0

 
Nägemisfunktsioonide testimise põhimõtted Hindab isiku funktsionaalset nägemisvõimet ja nägemise kasutamisoskusi (testide tulemuste, jälgimise ja anamneesi põhine) ning tõendab seda juhtumi analüüsi ja vestlusvooru sekkumisstrateegiate osas.

1/0

 
Nägemisfunktsioone ja nägemisvõimet parandavate ning nägemise puudumist kompenseerivate abivahendite parameetrid ja omadused Tõendab oskust valida ja soovitada abivahendit nägemisfunktsioonide parandamiseks/asendamiseks, lähtudes saadud informatsioonist ning tõendab seda juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas.

1/0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas 6-kohalise numbrikombinatsiooniga ISO klassifikaatori tootekategooria ja antud toote tehnilise iseloomustusega abivahendi sobivust kasutajale

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi nägemispuudest tulenevaid tegevusvõime piiranguid

1/0

 
Tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid tema tegevuskeskkonnas

1/0

 

Kuulmisvaldkonna abivahendispetsialist:

Tegevusnäitajad/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia Tõendab oskust adekvaatselt hinnata arstlikul diagnoosil põhinevat kuulmispuuet juhtumi analüüsi struktuuri- ja funktsioonihäirete osas . Tõendab vastavate uuringute (näiteks audiogramm vms.) tõlgendamise oskust.

1/ 0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang Tõendab juhtumi analüüsi eesmärkide osas ja sekkumisstrateegiate osas, kasutades 6-kohalist numbrikombinatsiooni vastavalt ISO klassifikaatori tootekategooriale ja antud toote tehnilisele iseloomustusele.

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi kuulmispuudest tulenevaid tegevusvõime piiranguid

1/0

 
Tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid tema tegevuskeskkonnas

1/0

 

Ortopeedilise valdkonna abivahendispetsialisti:

Tegevusnäitajad/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Eri liiki ortooside ja proteeside tehnilised parameetrid Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas kasutaja füsioloogiliste parameetrite ja ortoosi/proteesi tehniliste parameetrite kokkusobivust.

1/0

 
Inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika Tõendab juhtumi analüüsi struktuurihäirete osas arusaamist kliinilise diagnoosina esitatud haiguse põhjustest ja väljendusvormidest ning RFK klassifikatsiooni tundmist.

1/0

 
Enamlevinud ortopeedilised patoloogiad Tõendab juhtumi analüüsi funktsioonihäirete osas aru saamist tugi – liikumisaparaadiga seotud funktsioonide ja asendite normaalsooritusest ning nende kõrvalekalletest

1/0

 
Isiku tugi – liikumisaparaadi hindamise põhimõtted Tõendab inimese põhiliikumise kriteeriumide tundmist ning vastavate tõenduspõhiste hindamismeetodite kasutamist tugi – liikumisaparaadist tulenevate probleemide väljaselgitamiseks juhtumi analüüsi eesmärkide osas ja vestlusvoorus ette antud ülesande lahendamisel.

1/0

 
Erinevad ortoosi- ja proteesimaterjalid, nende omadused ning nende kohandamine vastavalt kliendi vajadustele Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas 6-kohalise numbrikombinatsiooniga ISO klassifikaatori tootekategooria ja/ või antud toote tehnilise iseloomustusega abivahendi sobivust kasutajale

1/0

 
Tehnilised ortopeedilised hooldussüsteemid, nende planeerimine ja rakendamine Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas valitud ortoosi / proteesi hoolduse vajadust ja kasutuse ajalist planeerimist toote sobivuse hindamiseks kliendile

1/0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang (pearühmad 04,05,06) Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas 6-kohalise numbrikombinatsiooniga ISO klassifikaatori tootekategooria ja antud toote tehnilise iseloomustusega abivahendi sobivust kasutajale

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid

1/0

 
Tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid antud tegevuskeskkonnas

1/0

 

Liikumise valdkonna abivahendispetsialisti:

Tegevusnäitaja/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Liikumisabivahendite tehnilised parameetrid ja omadused Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas kasutaja füsioloogiliste parameetrite ja abivahendi tehniliste parameetrite kokkusobivust

1/0

 
Inimese füsioloogia, funktsionaalne anatoomia ja biomehaanika Tõendab juhtumi analüüsi struktuurihäirete osas arusaamist kliinilise diagnoosina esitatud haiguse põhjustest ja väljendusvormidest ning RFK klassifikatsiooni tundmist

1/0

 
Liikumisfunktsiooni enamlevinud patoloogiad Tõendab juhtumi analüüsi funktsioonihäirete osas liikumisega seotud funktsioonide ja asendite normaalsooritusest ning nende kõrvalekalletest

1/0

 
Isiku liikumisvõime hindamise põhimõtted Tõendab inimese põhiliikumise kriteeriumide tundmist ning vastavate tõenduspõhiste hindamismeetodite kasutamist vestlusvoorus ette antud ülesande lahendamisel

1/0

 
Isiku liikumisvõime ja -oskustega seotud ISO-klassifikaatori valdkonnad (nt pearühmad 05, 06, 12, 15 ja 30) Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas ISO klassifikaatori valdkondade tundmist ning konkreetse abivahendiga antud häire kompenseerimise eesmärke

1/0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas 6-kohalise numbrikombinatsiooniga ISO klassifikaatori tootekategooria ja antud toote tehnilise iseloomustusega abivahendi sobivust kasutajale

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid

1/0

 
Tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted Tõendab vestlusvooru ülesande lahendamisel hindamise/kohandamise objektiivsete meetodite kasutamist ning tegevuskeskkonna kohandusettepanekute sobivust

1/0

 

Kõne- ja kommunikatsiooni valdkonna abivahendispetsialist:

Tegevusnäitajad/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Inimese füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia Tõendab juhtumi analüüsi struktuuri- ja funktsioonihäirete osas kõnetuse funktsionaalse põhjuse äratundmist.
Tõendab oma oskust kasutada kommunikatsioonispetsialisti hinnanguid ja soovitusi vestlusvoorus.

1/0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang Tõendab oma oskust leida ISO klassifikaatoritele vastavaid kommunikatsiooniabivahendeid juhtumi analüüsi eesmärkide ja sekkumisstrateegiate osas.
Tõendab sobiva kommunikatsiooniabivahendi soovitamise oskust koostöös logopeediga juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas või vestlusvooru ülesande lahendamisel.

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab oma oskust käsitleda klienti terviklikult ja lähtuvalt tema funktsionaalsetest häiretest vestlusvooru ülesande lahendamisel. Tõendab oma oskust aru saada liigutusliku potentsiaali ja kognitiivse võimekuse tasemest iga konkreetse kliendi puhul juhtumi analüüsi eesmärkide osas või vestlusvooru ülesande lahendamisel.

1/0

 

Olme- ja hügieeni valdkonna abivahendispetsialist:

Tegevusnäitajad/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Isiku enesehoolde ja -kaitse abivahendid, nende kasutamine Tõendab juhtumi analüüsi eesmärkide ja sekkumisstrateegiate osas ning vestlusvooru ülesande lahendamisel kasutaja seisundit toetavate/säilitavate tehniliste abivahendite valikut

1/0

 
Olme- ja hügieeniabivahendite kasutamisvajaduse tingivad patoloogiad ja seisundid Tõendab juhtumi analüüsi funktsioonihäirete osas kasutaja olme- ja hügieenitegevuste vajadust tehniliste abivahendite järele

1/0

 
Inimese füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia ning biomehaanika Tõendab juhtumi analüüsi struktuuri-funktsioonihäirete osas ning vestlusvooru ülesande lahendamisel teadmisi inimkeha talitlemisest

1/0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodang Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas 6-kohalise numbrikombinatsiooniga ISO klassifikaatori tootekategooria ja antud toote tehnilise iseloomustusega abivahendi sobivust kasutajale

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid olme- ja hügieeni valdkonnas

1/0

 
Tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise põhimõtted Tõendab vestlusvooru ülesande lahendamisel tõenduspõhiste meetodite kasutamist ning tegevuskeskkonna kohandamise ettepanekute sobivust.

1/0

 

Tegevuskeskkonna hindamise ja kohandamise abivahendispetsialist:

Tegevusnäitajad/ Hindamiskriteeriumid

Juhtumi kirjeldus

Jah/Ei

Märkused

Tegevuskeskkonna hindamise/kohandamise ja universaalse disaini põhimõtted Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute ja eesmärkide osas oskust aru saada RFK klassifikatsioonil põhinevaid keskkonna kohandamise vajadustest ning võimalustest.

1/0

 
Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks;
kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise juhendmaterjal
Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas RFK klassifikatsioonil põhineva tegevuspiirangutest tulenevate keskkonna hindamise meetodite ja vastavate seadusandlike aktide tundmist. Tõendab oskust tõlgendada ja kasutada kaasava elukeskkonna juhendmaterjale.

1/0

 
Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ning vestlusvooru ülesande lahendamisel kliendi tööst tulenevate füsioloogiliste ohutegurite määratlemise oskust

1/0

 
Inimese füsioloogia ja funktsionaalne anatoomia ning biomehaanika Tõendab juhtumi analüüsi struktuurihäirete osas arusaamist kliinilise diagnoosina esitatud haiguse põhjustest ja väljendusvormidest ning RFK klassifikatsiooni tundmist

1/0

 
Patoloogia (algtasemel) Tõendab juhtumi analüüsi funktsioonihäirete osas kliendi funktsioonide kõrvalekallete märkamist normaalsooritusest

1/0

 
Puudespetsiifilised keskkonna parendamise abivahendid Tõendab juhtumi analüüsi eesmärkide ja sekkumisstrateegiate osas puudest tulenevate keskkonnamuudatuste vajadusest arusaamist ja puuet kompenseerivate abivahendite tundmist

1/0

 
Abivahendite ISO-klassifikaatorile vastavad toodete kategooriad ja tarnijate pakutav toodangut Tõendab juhtumi analüüsi sekkumisstrateegiate osas 6-kohalise numbrikombinatsiooniga ISO klassifikaatori tootekategooria ja antud toote tehnilise iseloomustusega abivahendi sobivust kasutajale

1/0

 
Isiku erivajadusest tulenevad toimetuleku, töö- ja tegevusvõime piirangud oma spetsiifika valdkonnas Tõendab juhtumi analüüsi tegevuspiirangute osas ja vestlusvooru ülesande lahendamisel RFK klassifikatsioonil põhinevaid kliendi tegevusvõime piiranguid antud tegevuskeskkonnas

1/0

 

5. Hindamisjuhend hindajale

Enne hindamist tutvub hindaja:

täiskasvanute koolitaja vastava taseme kutsestandardiga,
kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,
kutse andmise korraga,
taotleja dokumentidega ja esitatud juhtumianalüüsiga (kirjalik või salvestus)
hindamise üldise informatsiooniga,
hindamiskriteeriumidega,
hindamismeetoditega,
hindamise korraldusega,
hindamisel kasutatavate dokumendivormidega.

Hindamise ajal:
jälgib taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,
täidab taotleja kohta personaalne hindamisvorm,
esitab vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,
hindab kutse taotlejat kõikide hindamiskriteeriumide järgi,
vormistab hindamistulemuse iga hindamiskriteeriumi kohta.

Hindamise järel vormistatakse hindamistulemus (vorm H2)
Vorm H2

Jrk nr Taotleja ees- ja perenimi Isiku-kood Hinnang juhtumi analüüsile Hinnang
vestlusvoorule
Ettepanek kutse-komisjonile Märkused
             
             

Hindamiskomisjoni liige: nimi ja allkiri
………………………………………………………………….


 

Kutsekomisjoni koosseis

Kutsekomisjoni koosseis

 1. Tööandjad  
Ligita Haavik
Piret Vahula
Hanna Veisman
Tervise Abi OÜ
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendi Keskus
2. Töötajad/spetsialistid  
Sander Sirp
Heili Piilberg
Janne Jerva
Ortoosimeister OÜ
Eesti Tegevusterapeutide Liit
Nägemispuudega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
3. Koolitajad  
Anna–Liisa Tamm
Hille Maas
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
4. Muud osapooled  
Riina Järve-Tammiste
Sirlis Sõmer Kull
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti Töötukassa


 

Kutse andmise tähtajad ja nõutavad dokumendid

Kutse andmise tähtajad ja nõutavad dokumendid

Head abivahendi alaste teenuste valdkonnas tegutsevad spetsialistid!

 • Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab abivahendite alase teenuse osutajate kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust, st töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid.
 • Kutsestandard on õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal. Abivahendispetsialistile on koostatud üks kutsestandard – kutsetase 5.

Seoses sellega kuulutab ELIL välja abivahendispetsialisti (AVS) kutse andmise, uuendatud kutse andmise korra järgi.

 • Kuulutatakse välja AVS kutse andmine ja kutse taotleja dokumente võetakse vastu alates 21.12.2015 – 22.01.2016.
 • Hindamised toimuvad 8.02.2016 – 19.02.2016 aadressil Kajaka 4, Tallinn.
 1. Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile
 2. Vormikohane avaldus
 3. Vormikohane curriculum vitae (CV)
 4. CV lisad
 5. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
 6. Haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad
 7. Tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie   aasta jooksul
 8. Erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi /dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)
 9. Täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses)
 10. Erinevad vajalikud tõendid abivahendispetsialisti alase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole kutse taotleja valikul)
 11. Juhtumi analüüs (juhtumi analüüsi vorm, juhtumi analüüsi juhend)
 12. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemise ja taastaotlemise periood on 5 aastat.

 1. Kutset taotletakse ja taastaotletakse samade tegevuste kaudu samadel alustel.
 2. Kutset taotletakse ja taastaotletakse tasemele 5 (täpsemad eeldused kutse taotlemiseks on kirjas kutse andmise korra punktis 2 ning vajalike eelduste kirjeldus hindamisstandardis).
 3. Kutset on võimalik saada korrektselt vormistatud ja sisukate dokumentide alusel, kui kõik vastavad kriteeriumid on täidetud.
 4. AVS kutse taotlemise tasu on 112,50 € ja taastaotlemise tasu on 47 €.

Palun kõigil huvilistel tähelepanelikult lugeda läbi AVS kutse andmise kord ning kutsestandard!

Kui tekib küsimusi, palun need edastada  ✉ e-posti: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefoni teel  ☎ 5383 7653.

AVS kutse andmisega seotud arendussuund on hetkel selles suunas, et ühtlustuksid kõrgharidusega rehabilitatsioonispetsialistide ning abivahendi ettevõtetes töötavate praktilise kogemusega tehnik-konsultantide kutsealased oskused. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus sätestab, et alates 2018.aastast peavad abivahendi alast teenust osutavad ettevõtted omama AVS kutsega töötajat igas konsultatsioonipunktis. Täpsustamisel on eelnõud, millega reguleeritakse tulevikus töövõime hindamisel (töötukassa poolt tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisel) ning Sotsiaalkindlustusameti poolt rehabilitatsiooniteenuste osutamisel AVS kutse vajalikkus.

ELIL soovitab kõigil abivahendite valdkonnas tegutsevatel spetsialistidel kutse taotleda! Kutse olemasolu on kindlasti muutumas oluliseks kvaliteedinäitajaks antud teenuse osutamisel. Hea on omada euroopaliku sertifikaadiga kinnitust kõrge kutsealase pädevuse tõestuseks!


 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutse taotlemise tasu on 112,50 € ja taastaotlemise tasu on 47 €.

Kutse taotlemise ja taastaotlemise periood on 5 aastat.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt (aadressile ) saata koos dokumentidega maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Rekvisiidid:

Arve saaja: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Arveldusarve number: EE132200221061422545
Sisu kirjeldus: abivahendi spetsialist, tase 5 kutse


 

Avalduse vorm (.docx fail)

CV vorm (.docx fail)

 

kutse     kutseseadus