Koolitused

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (edaspidi ELIL) pakub erinevaid koolitusi tööandjatele ja -kollektiividele, kohalike omavalitsuste töötajatele ja kõigile teistele huvirühmadele. ELIL lähtub koolituste läbiviimisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja oma põhikirjast.

 • Koolitused on üldhariva ja praktilise sisuga. Teeme tihedat koostööd nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega ja psüühikahäirega inimeste esindusorganisatsioonidega ning vajadusel (tellija soovil) pakume laiapõhjalisi puudespetsiifilisi koolitusi.
 • Õppetöö toimub koolituse tellimise alusel ning toimumise aeg ja koht on kokkuleppel. Koolitust viiakse läbi selleks renditud ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolituse keel on Eesti keel
 • Koolitusmooduli hind on 60–240 eurot. Hind sisaldab koolitust ja õppematerjale. Käibemaksu ei lisandu
 • ELIL jätab omale õiguse muuta koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi
 • Viipekeele tõlke vajadusel tasub viipekeele tõlketeenuse eest koolituse tellija. ELIL korraldab viipekeele tõlgi tellimise.
 • ELIL ei kata osalejate transpordi-, majutus- ega toitlustamise kulusid.
 • Õppetöö korraldatakse vastavalt tellitud moodulitele ja lepingus kokkulepitud punktidele
 1. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on välja toodud:Õppekava nimetus;
 2. Õppekavarühm;
 3. Õpiväljundid;
 4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 6. Õppe sisu;
 7. Õppekeskkonna kirjeldus;
 8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • ELIL kogub õppijate kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-post, isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Tellitavad koolitusmoodulid on:

I moodul: Puudega inimesed ühiskonnas läbi aja: suhtumised ja võimalused

 • Kestus: 2 akadeemilist tundi (võimalik ka 3 akadeemilist tundi)
 • Mooduli I osa: Suhtumine puudega inimestesse ajaloos: sotsiaalsed ja majanduslikud seosed.
 • Mooduli II osa: Suhtumine puudega inimestesse ja võimalused kaasajal: võrdne kohtlemine ja normalisatsiooniprintsiip, mis see on ja milleks?

II moodul: Puudega inimene tööturul: toimetulek kollektiivis ja kollektiivi tugi puudega inimesele

 • Kestus: 2 akadeemilist tundi
 • Mooduli I osa: Puude põhjused ja puudest tulenev erivajadus inimese toimetuleku mõjutajana.
 • Mooduli II osa: Toetava ja juhendava isiku roll puudega inimese tööga toimetulekul.

III moodul: Ülevaade liikumispuudega inimesest, abivahenditest, abistamisest ja teenindamisest, universaalne disain

 • Kestus: 5 akadeemilist tundi
 • Mooduli I osa: Ülevaade liikumispuudest ja suhtlemisest liikumispuudega inimesega
 • Mooduli II osa: Müüt või tegelikkus? Levinumad müüdid liikumispuudega inimestest
 • Mooduli III osa: Ülevaade liikumisabivahenditest
 • Moodili IV osa: Nõuded liikumispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes (universaalne disain)
 • Mooduli V osa: Ülevaade puudega inimeste töötamist ja õppimist toetavatest tööturu- ja sotsiaalteenustest ning toetustest ja soodustustest

Koolitajateks on eksperdid, kes on sihtgrupi esindajad või omavad vähemalt 5-aastast suurt kogemust liikumispuudega inimeste toetamise, suhtlemise ja teenindamise valdkonnas.

IV moodul: Praktikum

 • Kestus: 2 akadeemilist tundi
 • Mooduli I osa: Näidiskaasuste lahendamine (rühmatööd, ülesannete lahendamine).
 • Mooduli II osa: Õiged, ohutud ja turvalised abistamisvõtted (tavaratastooliga ja elektrilise ratastooliga inimese abistamine, proteesidega või muude liikumisabivahenditega inimeste abistamine). Ratastoolide, käimisraamide jt abivahendite kokkupanek ja kinnitamine.

Koolitajateks on eksperdid, kes on sihtgrupi esindajad või omavad vähemalt 5-aastast suurt kogemust liikumispuudega inimeste toetamise, suhtlemise ja teenindamise valdkonnas.

Koolituse tellimine

 • Koolitus tuleb eelnevalt tellida. Koolitust saab tellida, kui kirjutada kiri aadressil või 
 • Täiendavat infot saab, kui kirjutada kiri aadressil
 • Kirja tuleb lisada tellija kontakt ja andmed, tellitavad koolitusmoodulid, osalejate arv ja isikuandmed
 • ELIL saadab nädala jooksul tellijale koolituslepingu ja arve.

Koolitusel osalemine

 • Koolitus tuleb läbida täies mahus
 • Koolitusest osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga regristreerimislehel

Koolituse lõpetamine

 • Õppijad võetakse koolitusele koolitustellimuse alusel
 • Tellimuse kinnitamisel sõlmitakse ELILi tegevjuhi ja tellija/klientfirma esindaja vahel koolitusleping, millele kantakse koolitaja nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht, moodulid ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
 • Koolituse läbimisel saab iga klient sellekohase tunnistuse või tõendi.

Koolitusload

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit on täienduskoolitusasutus.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidule on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele EHISes majandustegevusteade nr 181258 (uuendatud 06.04.2017) järgmistele õppekavarühmadele: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeasutuse EHISe ID on 11052

 

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (edaspidi ELIL) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ELIL põhikirjast, täiendiskoolitus standardist ja õppekorralduste alustest.
 • ELIL korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, aususest ja abivalmidusest

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud projektori olemasolu. Üldiselt toimuvad koolitused renditud pindadel, ELILi ruumides või koolituse tellija poolt pakutavas koolitusruumis.
 • Koolitusgruppide suurusjärgud sõltuvad kliendi soovist ning koolituse sisust.
 • ELIL saadab õppijatele enne koolituse algust vajalikud õppematerjalid või jagab need paberkujul väljaprindituna koolituse alguses kätte.

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui koolitustel muutub selle sisuline pool.
  • Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitajateks on eksperdid, kes on sihtgrupi esindajad või omavad vähemalt 5-aastast suurt kogemust liikumispuudega inimeste toetamise, suhtlemise ja teenindamise valdkonnas.
 • Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavat kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • ELIL esitab koolituse lõpetanutele tagasisidelehed, mida hiljem ELILi juhtkond analüüsib ning viib vajaduspõhiselt õppekavasse sisse muudatusi.
 • Juhul kui koolituse tagasiside on pidevalt negatiivne, vahetatakse koolitaja välja.

Tagasiside küsimise kord

 • ELIL palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidevormi kas paberkandjal või internetipõhiselt.
 • ELIL kogub koos tagasisidevormiga parandusettepanekuid.
 • ELIL kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post ja isikukood. Isikukood on vajalik väljatatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.