ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine


Teenuse osutamisel on koostööpartneriks 0 sotskindlustus vapp est 78px

  • võimaldab tuvastada inimese terviseolukorrast tingitud piiranguid, mõista esinevate raskuste põhjuseid ning selgitada välja sotsiaalse rehabilitatsiooni ja/või muude toetavate teenuste vajaduse,
  • annab teenuse taotlejale võimaluse saada informatsiooni ja tuge rehabilitatsioonieesmärgi seadmisel ja asutuse valikul,
  • võimaldab rehabilitatsiooniteenuseid saada ilma rehabilitatsiooniplaanita –juhtumikorraldaja koostatud tegevuskava või rehabilitatsiooniprogrammi alusel,
  • toetab edasist rehabilitatsiooniprotsessi. Hindamisel kogutud teave edastatakse teenuseosutajale, et edasises töös saaks sellele tugineda.
  • loob eelduse rehabilitatsiooniks eraldatud raha säästlikumaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks.

Hindamisintervjuud juhib rehabilitatsioonialase ettevalmistusega spetsialist, Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja, kes kasutab selleks hindamisküsimustikku. Hindamisküsimustik sisaldab ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO poolt välja töötatud standardiseeritud puude hindamise küsimustikku DAS 2.0.

Kui ühte või teist sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust on vaja, toetab juhtumikorraldaja siin inimest esmaste eesmärkide seadmisel ja sobiva asutuse või rehabilitatsiooniprogrammi valikul. Kui rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on riigieelarves raha (raha eraldatakse igaks kalendriaastaks eraldiseisvalt), siis saab inimene hakata kohe teenust kasutama. Vastasel juhul paneb juhtumikorraldaja inimese teenuse järjekorda. Kui on vaja muid teenuseid, siis annab juhtumikorraldaja nõu, kuidas ja kust vajalikke teenuseid saab.

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender