eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Kontakt

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Registrikood 80067455
✉ Endla 59, Tallinn
☎ Telefon: 6720223
✉ E-mail:
Tegevjuht: Veiki Laan
✉ E-mail:
Telefon: 51 75 842

 

 

A/a EE712200221011350780, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Annetusi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu toetuseks saab teha kontole:
a/a EE512200221030393016, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2

 

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevusprogramm 2022

 

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu (ELIL) kuulub 22 liikmesühingut üle Eesti. ELILi kui katusorganisatsiooni 2022. aasta tegevusprogramm aitab ellu viia ELILi missiooni: ELIL on liikumispuudega inimeste ja nende ühenduste eestkostja teel barjäärivaba ühiskonna poole kaasates liikmeskonda igakülgselt otsustusprotsessi. Tegevusprogrammi koostamisel on juhatus arvestatud ühingute aktiivi ettepanekuid, arvamuse saamiseks kogutakse tähelepanekuid nii küsitluste kui erinevate mõttetalgute käigus.  

 

Tegevusprogrammi täitmisel keskendutakse järgmistele tegevustele:

 1. Liikumispuudega inimeste ühishuvide eest seismine omavalitsuste ja riigi tasandil eri valdkondades (ligipääsetav elukeskkond, transport, haridus, tööhõive, raviteenused, kultuur, informatsioon, teenused ja toetused jne).
 1. Liikumispuudega inimeste väärikuse ja õiguste kaitse, liikumisvabaduse käsitlemine ühe põhilise inimõigusena.
 1. Annetuste kogumine abivajavate liikumispuudega laste ja täiskasvanute toetamiseks nende parema toimetuleku kindlustamisel.
 1. Liikumispuudega inimestele võimaluse andmine avaldada arvamust, algatada diskussioone erinevates eluvaldkondades (ELILi meililistid, Facebook, infopäevad). Liikmelisuse suurendamine.
 1. Avaliku arvamuse kujundamine, suhtlemine pressiga, ELILi ja ühingute tegevuse ja eesmärkide tutvustamine.
 1. Liikumispuudega inimeste teadlikkuse tõstmine neid puudutavates valdkondades. Liikmesühingute aktiivi koolitamine ja suunamine oma piirkonna (liikumis)puudega inimeste eestkostjaks ja partneriks omavalitsusorganitele.
 1. Liidu liikmete sotsiaalne rehabilitatsioon läbi kultuuri- ja ühisürituste.
 1. Koostöö Eestis tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonidega.
 1. Koostöö kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega.
 1. Koostöö Eesti seadusloome- ja valitsusorganitega invapoliitika kujundamisel Eestis.

Eritähelepanu all on 01.01.2017 täies mahus käivitunud töövõimereform ning puuetega inimeste poliitika kaasajastamine. Tekkinud probleemidest seadusandja teavitamine ja ettepanekute tegemine probleemide lahendamiseks.

 1. Rahvusvahelise koostöö jätkamine sõsarorganisatsioonidega.
 1. Liikumispuudega inimestele vajalike projektide koostamine ja läbiviimine.
 2. Teenuste osutamine ja koolituste korraldamine liidule rahaliste vahendite hankimiseks.
 1. Jõulutunnel 2016 annetustest rajatud treeningsaalides Tallinnas ja Tartus kvaliteetse teenuse pakkumine.

Tegevusprogrammi eesmärgid:

 1. Panustada enam liikmesühingute aktiivi koolitusele, et kujundada asjatundlik, tugev ja toimiv organisatsioonisisene koostöövõrgustik. Rõhku panna tööle noortega, et ühingud oleksid jätkusuutlikud.
 1. Panustada enam juhatuse liikmete ja tegevtöötajate koolitusele, et kujundada kodanikuühiskonna protsessides orienteeruv pädev ELILi juhtorgan.
 1. Annetuste läbi toetada ja kindlustada liikumispuudega laste/täiskasvanute toimetulekut, hariduse omandamist ja tööga hõivatust.
 1. Parandada koostööd riigivõimu- ja valitsemisorganite ja erinevaid puudegruppe esindavate liitudeühingute vahel. Tõhus koostöö igal tasandil on põhivahend puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja ühiskonnaellu kaasamisel.

  

 1. Parandada sotsiaalala ja muu (liikumis)puudega inimestele olulise info kättesaadavust.
 1. Parandada organisatsioonide ja nende liikmete informeeritust invapoliitika viimastest suundumustest nii meie liidus, vabariigis kui ka Euroopa Liidus. Liikumispuudega inimestel on sõnaõigus arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks neid puudutavates valdkondades. Teavitada avalikkust liikumispuudega inimeste probleemidest, ka kordaminekutest.
 1. Korraldada rehabilitatsiooniteenuse osutamist kvaliteetselt, rehabilitatsiooni peaeesmärk on aidata inimesi siseneda/naasta tööturule.
 1. Vahendada rahvusvahelist invakogemust, viia läbi ühisprojekte teiste riikide puuetega inimeste organisatsioonidega.
 1. Kaasata töösse/tegevustesse enam vabatahtlikke.

 

Programmi sihtgrupp:

 • liikumispuudega inimesed ja nende pered;
 • liikumispuudega inimeste organisatsioonid;
 • puuetega inimeste valdkonnaga tegelevad ministeeriumide ja omavalitsuste ametnikud, sh hariduse, tööhõive ja sotsiaalala töötajad; seadusandjad;     kodanikeühendused, avaliku- ja ärisektori institutsioonid;
 • avalikkus;
 • vabatahtliku töö tegijad.

 

Tegevusprogrammi tegevused liigituvad pidevateks tegevusteks ja kalendaarselt kinnitatud konkreetseteks projektideks.

 

Pidevad tegevused:

1.ELILi juhatuse koosolekud kord kuus.

Kord kuus (v.a. juulikuu) tuleb kokku ELILi juhatus, et arutada ELILi programmi täitmist, tegevust võetud eesmärkide täitmisel, püstitada uusi eesmärke, arutada päevakorras olevaid aktuaalseid invapoliitilisi küsimusi, kujundada liidu seisukohti. Juhatus koostab tegevuskava nii pikemaks kui lühemaks perioodiks. Käesolevaks aastaks planeerime 3 väljasõitu ühingutesse laiendatud koosolekute pidamiseks.

2. Infovahetus

VEEBILEHT - liidu kodulehekülg aadressil www.elil.ee on internetis üleval olnud aastast 1999. Kodulehekülg on asendamatu nii püsi- kui operatiivinfo vahendamisel mitte ainult oma liidu liikmetele, vaid kõigile asjast huvitatutele, kel internetile ligipääs. Veebilehte täiendatakse ja kaasajastatakse (kujundus, uued lingid, artiklid, pildigalerii, videoteek) pidevalt veebimeistri poolt. 2017.a 1. kvartalis uuenes kogu veebileht - platvorm, sisuhaldus, visuaal. Kodulehelt on leitav ELIL rehabilitatsioonikeskuse teenuste ning hinnakirjade informatsioon.

  

LIST - liidu list on kiireim ja operatiivseim infovahetamise vahend. Listis kajastuvad nii liidu kui liikmesühingute poolt jagatud teadaanded, küsitlused, diskussioonid. Olulisim info seaduste muudatustest, eelnõudest jms jõuab liikmeskonnale listi vahendusel. List hoiab oluliselt kokku kulutusi telefonile ja muudele sidevahenditele. Oluline on ka psühholoogiline aspekt - tiheda infovahetusega suureneb ühtekuuluvustunne liikmete vahel.

Juhatusel on oma list info vahetamiseks.

ELILil on FACEBOOKis oma lehekülg, kus avaldatakse infot kõige erinevamatel teemadel, mis puudutab (liikumis)puudega inimesi. Jagamiste kaudu võib olla kindel, et info jõuab pea kõigi liikumispuudega inimesteni, kel on FBis oma konto.

INFOVAHETUS KOHTADEL

Tegevjuht ja juhatuse liikmed käivad võimalusel kord kuus kohtadel rääkimas liidu tegevuskavast, juhatuse seisukohtadest aktuaalsetel teemadel, samuti sellest, mis on päevakorral seadusandluses. Oluline on saadav tagasiside - millist abi ja toetust liidult oodatakse. Sellised külaskäigud annavad väga olulist infot nn rohujuuretasandil selle kohta, kuidas kohalikud ühingud toimivad ja millised on valusamad probleemid.

JUHATUSE VÄLJASÕIDUD KOHTADELE 2022.a kavandab juhatus süstemaatilisemat liikmesühingute külastamist, et nõupidamistel arutada liidu tegevuskava ja saada vahetult tagasisidet olulistest probleemidest. Juhatuse üks prioriteete käesoleval aastal on liikmelisuse suurendamine - aktiivset selgitustööd tehakse kohtumistel liikmesühingutega. Väljasõite plaanitakse ühitada juhatuse nn laiendatud koosolekutega.

3. Koostöö valitsusorganite, omavalitsuste ja puuetega inimeste organisatsioonidega

Senine hea koostöö ja saavutused kinnitavad tegevuse jätkumise vajalikkust. Tuleb arutada ja leida lahendusi puuetega inimeste probleemidele (rehabilitatsioon, abivahendid, haridus, tööhõive, ligipääsetavus, invatransport, puuetega lapsed ja nende pered jne). ELIL peab oluliseks osalemist puuetega inimesi puudutavate seadusandlike dokumentide väljatöötamisel ja eelnõudele eksperthinnangute andmist. Eelkõige peab ELIL oluliseks liikumisvabaduse problemaatikat. KOVidega tuleb koostöö oluliselt tihedamaks muuta, kuna teenuste osutamine on suures osas pandud omavalitsuste vastutusele. Probleemide lahendamiseks tuleb teha koostööd spetsialistide tasemel. 4. Koostöö ärisektoriga  

  

4. ELILi liikmesühingute juhtide ja aktiivi koolitus

Juhatus peab oluliseks liikmesühingute aktiivi koolitamist ja suunamist oma piirkonna liikumispuudega inimeste eestkostjaks ja partneriks omavalitsusorganitele. Tegevus invavaldkonnas eeldab asjakohaseid teadmisi ja kogemusi puuetega inimeste olukorrast ja vajadustest. Vaja on olla kursis uusima informatsiooniga olemasolevatest või käivituvatest kontseptsioonidest, programmidest, teenustest. Kuna ühingute juhid vahetuvad, on ikka ja jälle vaja rääkida organisatsiooni juhtimisest ja tulemuslikust toimimisest. Infovahetus aitab toimuvaid protsesse mõista ja diskussioon uusi käivitada. ELILil on kavas 2020.a läbi viia kolm suuremat infopäeva-koolitust (teema valitakse vastavalt ühingute ettepanekutele ja sellele, mis on antud ajahetkel aktuaalne ja oluline). ELIL peab oluliseks koolituste korraldamist, mille kaudu leiavad liikumispuudega inimesed tööd.  

5. Koolituste korraldamine avalikule ja ärisektorile

Viimastel aastatel on liit koostanud koolitusprogramme liikumispuudega inimeste abistamisest ja suhtlemisest erivajadustega inimestega. Osaletakse hangetel. Sihtgrupiks on tööandjad, teenuseid osutavad asutused, organisatsioonid, kes puutuvad kokku erivajadustega inimestega ja vajavad sel teemal spetsiifilisi teadmisi. Koolituste korraldamist jätkatakse 2020. aastal.  

6. Rehabilitatsiooniteenus

Tartus avati 2018.a treeningsaal koostöös Dorpat Tervis OÜ-ga, kus rehabilitatsiooniteenust osutab Dorpat Tervis OÜ, treeningsaal on koos füsioterapeudi juhendamisega saadaval kõigile Tartu ja ümberkaudsete piirkondade liikumispuudega inimestele. Treeningseadmete soetamiseks kasutati samuti Jõulutunnel 2016 annetust. 2022 Sõlmitakse koostöölepe Medicum AS-ga, kes jätkab rehabilitatsiooni teenuse osutamist Tallinnas.

 

Tulemused tegevusprogrammi elluviimisel

                                                             

 • Käesoleva programmi ellurakendamise tulemusena mõistavad liikmesühingute juhid oma rolli kohalikul tasandil eestkostjana.   Ühingud teevad ettepanekuid KOVidele puuetega inimeste olukorra parandamiseks kokku 5 ettepanekut.
 • Lastele ja noortele suunatud üritustega kasvatame edaspidiseid aktiivseid liikmeid. Suureneb ühingute liikmelisus. 2 laste- ja noorteüritust 100le noorele. 10 noort astub kohaliku ühingu liikmeks.
 • Koolitustegevuse tulemusel kasvab liikumispuudega inimeste organisatsioonide juhtide ja lihtliikmete teadlikkus invaorganisatsioonide rollist ühiskonnas. 3 üle-eestilist koolitust 100 liikmele.
 • Suureneb liikumispuudega inimeste organisatsioonide ja liidu vaheline infovahetus ja sellega kaasnev ühtekuuluvustunne, paraneb organiseeritud tegevus puudega inimeste probleemide tõstatamisel ja lahendamisel. Tekib tugev koostöövõrgustik. Tegevjuht ja juhatuse liikmed viivad ühingutele kohtadel läbi 6 infopäeva aktuaalsetel teemadel kokku 180 liikmele.
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni tulemusena inimesed integreeruvad ühiskonda paremini, on teadlikumad oma õigustest ja kohustustest, otsivad aktiivselt võimalusi nende rahuldamiseks ja elluviimiseks. Säilib eneseväärikus ja teotahe, tõuseb enesehinnang ja sellega seoses paraneb toimetulek elus. Tänuüritusest ja Käsmu laagrist võtab osa vähemalt 170 liidu liiget.
 • Koostöö seadusloome- ja valitsusorganitega aitab vältida seaduste vastuvõtmisel invaaspekti eiramist, laseb kaasa rääkida prioriteetidest puudega inimeste probleemide lahendamisel. Liit osaleb 5 töörühmas, teeb 10 muudatusettepanekut erinevatesse seadusandlikesse aktidesse.
 • Paraneb avalikkuse informeeritus liikumispuudega inimeste elust, suhtumine puudega inimestesse muutub tolerantsemaks. Barjäärivaba ühiskonna idee muutub mõistetavamaks. 3 arvamusavaldust meedias, 5 pressiteadet liidu tegevusest.

Märts 2022

Veiki Laan, tegevjuht