Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Nimi

Mittetulundusühing Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (edaspidi Liit) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ja heategevuslik ühendus. Lühendatult on nimi ELIL.

1.2 Staatus

Liit on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.3 Asukoht

Liidu ja tema juhatuse asukoht on Tallinn.

1.4 Eesmärk

1.4.1 Liit kaitseb liikumispuudega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;
1.4.2 Liit kaitseb oma liikmete ja liikumispuudega inimeste huve;

2. Liidu tegevus

2.1 Eesmärgi saavutamiseks Liit

2.1.1 koondab, analüüsib ja vahendab teavet Eesti liikumispuudega inimeste vajadustest ja olukorrast;
2.1.2 tegutseb aktiivselt avaliku arvamuse kujundamisel;
2.1.3 korraldab konsultatsioone ja läbirääkimisi riigivõimu- ja valitsemisorganitega;
2.1.4 teeb koostööd kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega;
2.1.5 teeb koostööd rahvusvaheliste invaorganisatsioonide ja esindustega;
2.1.6 korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni- ja puhkeüritusi;
2.1.7 annab välja trükiseid;
2.1.8 kogub annetusi, sh sihtotstarbelisi annetusi;
2.1.9 juhindub kinnitatud tegevusprogrammist.

2.2 Liidul on õigus:

2.2.1 korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi, kontserte, näitusi, spordivõistlusi, osaleda heategevusprojektides jmt;
2.2.2 arendada majandustegevust seadusega lubatud piirides;
2.2.3 luua sihtasutusi liikumispuudega inimeste huvides;
2.2.4 kasutada palgalisi töötajaid.

3. Liidu liige, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord ning tingimused

3.1 Liige

3.1.1 Liidu liikmeteks on mittetulundusühingud, millede põhikirjaliseks eesmärgiks on puudega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine ning mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta.
3.1.2 Liidu liige võtab Liidu tegevusest osa oma volitatud esindaja vahendusel.

3.2 Liikmeks vastuvõtmine

3.2.1 Taotlev mittetulundusühing esitab juhatusele järgmised dokumendid:
3.2.1.1 juhtorgani poolt kinnitatud liikmeks astumise avaldus, milles peab olema näidatud liikmeks astuva mittetulundusühingu juhatuse asukoht ja sidevahendid, samuti juhatuse liikmed ja nende kontaktandmed;
3.2.1.2 liikmeks astuva mittetulundusühingu põhikiri, milles peab otseselt olema sätestatud puudega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine;
3.2.1.3 liikmeks astuva mittetulundusühingu liikmete arvu, sealhulgas liikumispuudega liikmete arvu.
3.1.2 Juhatusel on ühe kuu jooksul õigus kontrollida dokumente. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega. 3.1.3 Liikmelisus jõustub peale sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

3.3 Väljaastumine

Igal Liidu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Liidust välja astuda.

3.4 Väljaarvamine

3.4.1 Liidust on õigus välja arvata liige, kes:
3.4.1.1 on minetanud põhikirjalise eesmärgi - seista liikumispuudega inimeste huvide ja õiguste eest;
3.4.1.2 ei ole üldkoosolekule eelneva kalendriaasta jooksul tasunud liikmemaksu;
3.4.1.3 on Liitu moraalselt või materiaalselt olulisel määral kahjustanud.
3.4.1.4 Liidust väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal lihthäälteenamusega.

4. Liikmete õigused

4.1 teha Liidule ettepanekuid ja taotlusi;
4.2 osaleda Liidu üritustel;
4.3 saada informatsiooni Liidu tegevuse kohta;
4.4 esitada oma ühingu esindaja valimiseks Liidu juhatusse ja muudesse valitavatesse organitesse.

5. Liikmete kohustused

5.1 maksta liikmemaksu;
5.2 koheselt teatada Liidu juhatusele muutustest oma juhatuse koosseisus, rekvisiitides;
5.3 hoida ja kaitsta Liidu head nime, seista Liidu eesmärkide ja põhimõtete eest.

6. Liidu üldkoosoleku pädevus, selle kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord

6.1 Pädevus

Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.1.1 põhikirja muutmine;
6.1.2 eesmärgi muutmine;
6.1.3 tegevusprogrammi muutmine ja kinnitamine;
6.1.4 eelarve ja tegevusplaani kinnitamine;
6.1.5 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;
6.1.6 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning kogumise põhimõtete kinnitamine;
6.1.7 juhatuse liikmete määramine ja juhatuse liikme tagasikutsumine;
6.1.8 vajadusel revidendi või revisjonikomisjoni suuruse ja liikmete määramine;
6.1.9 järelvalve teostamine juhatuse ja palgaliste töötajate tegevuse üle.

6.2 Kokkukutsumine

6.2.1 Liidu liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;
6.2.2 üldkoosoleku aeg ja päevakord teatatakse vähemalt üks kuu enne selle toimumist;
6.2.3 erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras;
6.2.4 Liidu liige on esindatud üldkoosolekul oma volitatud esindaja kaudu. Igal volitatud esindajal on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

6.3 Otsuste vastuvõtmise kord

6.3.1 üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust;
6.3.2 üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed;
6.3.3 üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet;
6.3.4 põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Liidu liikmetest;
6.3.5 Liidu eesmärgi muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 Liidu liikmetest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7. Liidu juhatus

Liidu juhatuses on kolm kuni üheksa liiget. Otse valitav juhatuse esimees on ühtlasi Liidu president. Vajadusel valib juhatus aseesimehe. Juhatus valitakse 3 aastaks.

7.1 Esindusõigus

7.1.1 juhatuse liikmed esindavad Liitu ühiselt, välja arvatud juhatuse esimees, kes omab õigust esindada Liitu iseseisvalt;
7.1.2 esindusõigust võib laiendada üldkoosoleku otsusega.

7.2 Juhatuse kohustus

7.2.1 juhatus lähtub oma töös käesolevast põhikirjast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevusprogrammist;
7.2.2 juhatus jagab oma liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad;
7.2.3 juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve, tegevusplaanid, teeb ettepanekuid tegevusprogrammi korrigeerimiseks;
7.2.4 juhatus peab Liidu liikmetele andma vajalikku teavet oma tegevuse kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande;
7.2.5 juhatus otsustab palgaliste töötajate koosseisu, töölepingute olulised tingimused või põhimõtted ja töölevõtmise. Töölepingute detailsete tingimuste üle peab läbirääkimisi ja töölepingu allkirjastab juhatuse otsuse alusel juhatuse esimees;
7.2.6 Juhatus koostab palgaliste töötajate ametijuhendid.

7.3 Juhatuse liikme õigus

7.3.1 juhatuse liikmel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

7.4 Juhatuse liikmete tagasikutsumine

7.4.1 juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liitu juhtida.

Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek

7.5 Juhatuse otsus

7.5.1 juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
7.5.2 juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

8. Varad, majandustegevus ja järelevalve

Liit valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale. Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liidu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadud tulusid ei jaotata Liidu liikmete vahel.
8.1 Oma ülesannete täitmiseks on Liidul õigus sõlmida lepinguid ning kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
8.2 Liidu rahalised vahendid koosnevad:
8.2.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
8.2.2 sihtotstarbelistest eraldistest;
8.2.3 annetustest, sh sihtotstarbelistest annetustest;
8.2.4 muudest laekumistest.
8.3 Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse ja palgaliste töötajate tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
8.4 Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitortulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

9. Raamatupidamine

Juhatus korraldab Liidu raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele.

10. Majandusaasta

Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

11. Majandusaasta aruanne

11.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
11.2 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui üldkoosolek on määranud audiitori või revisjonikomisjoni, peab aruannetele lisama audiitori järelotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse

12. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

12.1 Liidu ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.
12.2 Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
12.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuundadega mittetulundusühingutele. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek.

Käesolev Põhikiri on vastu võetud 27.aprillil 2007. aastal Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosolekul.

Ants Leemets
Juhatuse esimees