Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu eetikakoodeks

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. ELIL koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. ELIL kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva, ning ligipääsetava ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtub ELIL  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab ELIL väärika tegutsemise põhimõtted.

ELIL tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidul on selge ja arusaadav missioon. ELIL järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. ELIL väljendab ja esindab liikumispuudega inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. ELIL kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. ELIL kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. ELIL peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. ELIL püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.
 6. ELIL, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. ELIL ilmutab ja julgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse ja kaasamatuse vastu.
 2. ELIL, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. ELIL ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. ELIL kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. ELIL lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. ELIL annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. ELIL peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. ELIL avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon ELIL missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. ELIL suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. ELIL on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. ELIL on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. ELIL ja tema liikmed hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. ELIL peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. ELIL austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. ELIL tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. ELIL ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.