Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu arvamus mootorsõidukimaksu väljatöötamiskavatsuse asjus

1 ELIL logo

Austatud rahandusminister Mart Võrklaev

Täname Teid võimaluse eest avaldada arvamust mootorsõidukimaksu VTK kohta. Meie tähelepanu all seejuures on eelkõige puudega inimese võrdsed võimalused, mis tulenevad puuetega inimeste konventsioonist.

Toetame VTK lõpuosas toodud märkust vajadusest täiendavalt analüüsida erivajadustega inimeste toimetulekut. Kavatsuse see osa, milles kirjeldatakse Soomes ja Lätis kehtivat mootorsõidukimaksu, kahjuks puudega inimese temaatikat ei puuduta. Tulemusliku koostöö huvides lisame meie arvamusele Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnas Rahvasaadiku Heljo Pikhofi palvel koostatud õiendi Soome, Läti, Leedu ja Rootsi mootorsõiduki maksu kohta. Loodame, et see aitab kaasa täiendavale analüüsile.

Nendes riikides on mõistetud, et mootorsõiduk puudega inimesele omab palju suuremat tähtsust, kui neile kellel puuet ei ole. Lihtsas keeles seletatuna on mootorsõiduk liikumispuudega inimesele samasugune abivahend kui ratastool. Kui on soov käia tööl või koolis ja osaleda muul moel tavapärases igapäevaelus, siis sisuliselt on tegu sundostuga. Mõistev suhtumine sellesse väljendub maksuvabastuste ja maksusoodustustena.

Loodame, et mootorsõiduki maksu kehtestamine ei ole tagasilöögiks neile pingutustele, mida Eestis on tehtud puudega inimesele võrdsete võimaluste loomisel.

 

Lugupidamisega, jätkuvale koostööle lootes

Eiki Nestor

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu president

 

Automaksuleevendused puuetega inimestele Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus

Soome
Soomes koosneb automaks aastamaksust ja ühekordsest sõiduki registreerimismaksust, mida tuleb tasuda sõiduki esmakordsel kasutuselevõtul Soome territooriumil või sõiduki esmakordsel Soomes registreerimisel. Puuetega inimestel on teatud kriteeriumite täitmisel võimalik saada maksuvabastus mõlemal juhul.
Aastamaks
Sõiduautodele rakenduv aastamaks koosneb põhimaksust ja veojõumaksust (tax on driving power). Veojõumaksuga maksustatakse vaid neid sõidukeid, mis töötavad muul jõul või kütusel kui mootoribensiin. Kui puudega isik vastab piiratud liikumisvõimega isiku parkimiskaardi (ehk puuetega inimeste parkimiskaardi) väljastamise tingimustele, vabastatakse ta põhimaksu tasumise kohustusest – aga mitte veojõumaksu tasumise kohustusest. Maksuvabastus põhimaksust võidakse anda ka isikule, kes transpordib puudega inimest. Vabastust automaksu põhimaksust on võimalik puuetega inimeste parkimiskaardi alusel saada vaid ühele sõidukile korraga.
Puuetega inimeste parkimiskaardi väljastamise tingimused :
• isiku puue ei võimalda tal ilma abita kõndida ja puude kategooria on 11 või kõrgem ;
• isikul on nägemispuue ja tema parema silma nägemisteravus on maksimaalselt 0,1 või üldine nägemisteravus vastab puude kategooriale 17 või rohkem;
• isik sõidutab raske puudega inimest, kes vajab pidevalt transporti ja transpordi järgselt ka saatjat.
Otsuse, kas piiratud liikumisvõimega isiku parkimiskaardi väljastamise tingimused on täidetud, teeb arst. Kui isikul on püsiv puue, väljastatakse parkimiskaart 10 aastaks. Muudel juhtudel väljastatakse parkimiskaart arstliku hinnangu alusel lühemaks perioodiks.
Puudega isik võidakse aastamaksu põhimaksu tasumisest vabastada ka automaksuseaduse § 26 alusel. , See tähendab, et kui puudega isikul on õigus sõiduki registreerimisel tasutud maks tagasi saada (kirjeldatud järgmises alapunktis), vabaneb ta registrisse kantud maksutagastuse otsuse alusel aastamaksu põhimaksu tasumise kohustusest automaatselt või saab seda taotleda.

Maksutagastus sõiduki soetamisel
Lisaks aastamaksule maksustatakse mootorsõiduki kasutuselevõttu Soome territooriumil või sõiduki esmakordset registreerimist Soomes: tasu kujuneb käibemaksu ja sõiduki CO2 heite põhjal. , Puudega inimesel on õigus 6 kuu jooksul alates mootorsõiduki Soomes registreerimisest taotleda tasutud maksu tagastamist. Samuti on isikul võimalik juba enne sõiduki soetamist ja registreerimist taotleda eelotsust (kehtib 6 kuud) selle kohta, kas tal on õigus saada puude alusel (osalist) maksutagastust.
Sõiduki nö registreerimismaks kuulub taotluse alusel ja seaduses sätestatud korras (osaliselt) tagastamisele kui isikul on püsiv puue. Kui isikul on puue, kuid kõik sõiduki soetamisega seotud maksuvabastuse tingimused ei ole täidetud, on tal võimalik taotleda maksuvabastust diskretsiooni korras. Maksutagastuse taotlus võidakse rahuldada ka teise inimese puude alusel. Diskretsiooni korras kohaldatakse maksuvabastust juhul, kui see on mõjuvatel põhjustel mõistlik. Seejuures arvestatakse näiteks taotleja või tema pereliikme puude või haigusega ja selle mõju liikumisevõimele, vajadust auto järele ning pere rahalist olukorda.
Vastavalt automaksuseaduse §-le 26 kuulub kogu tasutud maks tagastamisele juhul, kui tasutud maks ei ületanud 3770 eurot (erandjuhtudel hüvitatakse kuni 4980 eurot). Selleks peab olema täidetud üks alljärgnevatest tingimustest :
• taotlejal on püsiv kehaline või nägemispuue raskusastmega vähemalt 80% ja sõiduk jääb taotleja enda tarbeks. Kehalise puude all peetakse silmas alajäsemete vigastusi ja haigusi;
• taotlejal on püsiv puue raskusastmega vähemalt 60% ja auto ostmine on vajalik tööl käimiseks, õpingute lõpetamiseks (või muude kohustuste täitmiseks).
Kui taotlejal ei ole õigust maksutagastusele kogu sõiduki registreerimismaksu ulatuses, saab ta taotleda maksutagastust 60% ulatuses (maksimaalselt tagastatakse 2460 eurot). Selleks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused :
• taotleja liikumisvõime on alajäseme(te) puudumise või alajäseme(te) funktsiooni häirumise tõttu nõrgenenud, mistõttu on tal püsiv puue raskusastmega vähemalt 40%;
• sõiduki ostmine on taotlejale vajalik tööl käimiseks, õpingute lõpetamiseks (või muude kohustuste täitmiseks).
Kui sõidukit on pärast valmistamist kohandatud puudega inimesele sobivaks ja see tõstis sõiduki registreerimismaksu suurust, võib maksutagastuse maksimumsummat registreerimismaksu suurenemise ulatuses tõsta.
Kui taotleja maksutagastuse taotlus rahuldatakse, kantakse otsus sõidukiregistrisse (ajoneuvoliikennerekisteriin). See on aluseks ka puudega isiku vabastamiseks aastamaksu põhimaksu tasumisest.
Ülevaate koostamisel kasutatud allikates puudusid viited selle kohta, et alaealiste laste arv peres vähendaks automaksu suurust.

Rootsi
Kasutatud allikates puudusid viited selle kohta, et Rootsis oleks puuetega inimestele kehtestatud automaksuvabastus. Niisamuti on automaksu vähendamine ette nähtud muudel juhtudel: kui sõiduk ei osale teeliikluses (off road notification ); sõiduk on registrist eemaldatud ; sõiduki kasutusotstarve või konstruktsioon on muutunud, mille tulemusena on maksukohustus lõppenud või maksukohustus vähenenud. Küll aga on puuetega inimeste parkimiskaardi alusel võimalik taotleda vabastust Stockholmis ja Göteborgis kehtestatud ummikumaksust.
Samuti on püsiva puudega inimesel, kellel on suuri raskusi liikumise või ühistranspordi kasutamisega, võimalik saada autotoetust (car allowance). Toetust võimaldatakse ka puudega lapse vanemale.

Autotoetus koosneb erinevatest toetustest, mille eesmärk on abistada auto soetamisel ja auto kohandamisel puudega inimese vajadustele vastavaks. Täisealisele isikule mõeldud autotoetust on võimalik saada kui :
• isikul on puue, mis põhjustab suuri raskusi liikumisel või ühistranspordi kasutamisel;
• isiku raskused liikumisel või ühistranspordi kasutamisel kestavad vähemalt 9 aastat;
• isik on kindlustatud Rootsis.
Lisaks peab autotoetuse saamiseks täisealise taotleja puhul kehtima üks järgmistest variantidest :
• isik on noorem kui 66-aastane ja auto on talle vajalik tööl käimiseks või kutsealasel rehabilitatsioonil või kutseõppes osalemiseks (eeldatakse, et töö, rehabilitatsioon või õpe kestab vähemalt 6 kuud);
• isik on vanuses 18-49 eluaastat ja juhib autot ise;
• isikul on alla 18-aastane kodus elav laps ja auto on vajalik lapsega liikumiseks ning taotleja juhib sõidukit ise.
• (1957. aastal ja varem sündinutele kehtivad erireeglid)
Autotoetuse saamiseks on vajalik arstlik hinnang selle kohta, et isikul on raskused liikumisega või ühistranspordi kasutamiseks. Samuti peab arstlik hinnang sisaldama prognoosi selle kohta, kui kaua ja mil määral isiku raskused püsivad. Juhul kui toetust taotlev isik tahab autot ise juhtida, peab arst kinnitama, et isiku tervislik seisund vastab sõiduki juhtimiseks kehtestatud tervisenõuetele.
Auto kohandamise toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus. Reeglina kaetakse vajalikuks peetavate kohanduste kulud.
Kasutatud allikates puudusid viited selle kohta, et automaksu suuruse arvestamisel võetaks arvesse alaealiste laste arvu peres.

Läti
Lätis ei pea mootorsõiduki kasutusmaksu (vehicle operation tax) tasuma ühe sõiduauto, mootorratta, kolme- või neljarattalise mootorsõiduki eest, mis on registreeritud või registreeritakse puudega inimese nimele. Mootorsõiduki kasutusmaksu ei tasuta ka sõiduauto eest, mille omanikul või valdajal või sellise isiku abikaasal on ülalpeetav puudega laps (maksuvabastust kohaldatakse ühele sellise isiku või tema abikaasa omandis või valduses olevale sõiduautole). Seejuures ei tulene Läti mootorsõidukite kasutusmaksu ja äriühingute sõidukite maksuseaduse (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums) artikli 6 lg-test 1 ja 16 nõuet, et tegemist peab olema liikumispuudega .
Suurperedele kehtib mootorsõiduki kasutusmaksu soodustus 50% ulatuses, mida saab kasutada ühe pere omandis või valduses oleva mootorsõiduki kohta. Maksusoodustuse saamiseks peab sõiduk olema registreeritud kui , :
• sõiduauto või tarbesõiduk;
• rohkem kui 4 istekohaga kaubik (cargo transport box or van);
• kuni 16 istekohaga buss;
• elamuna kasutatav auto, veoauto või buss (car, lorry or bus special residential)

Leedu
Leedu on üks vähestest Euroopa riikidest, kus puudub sõiduauto omamisega seonduv iga-aastane maks (ownership tax) . Küll aga maksustatakse sõiduauto ja väikese tarbesõiduki omandamist ehk kehtib sõiduki registreerimismaks. Registreerimismaksu suurus sõltub kütuseliigist ja CO2 heitest (CO2 heide suurendab registreerimismaksu suurust juhul, kui CO2 heide ületab 130g/km künnise). Puuetega inimestele kohandatud sõidukite eest, mille dokumentides sisaldub vastav eritunnuse kood (special designation code: SH or SV) registreerimismaksu tasuma ei pea.
Ülevaate koostamisel kasutatud allikates puudusid viited selle kohta, et auto registreerimismaksu suuruse arvutamisel võetaks arvesse alaealiste laste arvu peres.
Leedus on arutatud ka sõidukite aastamaksu kehtestamist. Avalikult kättesaadavate andmete põhjal tegi Leedu valitsus 2021. aasta lõpus ettepaneku kaotada sõidukite registreerimaks ja kehtestada iga-aastane saastetasu. Plaani kohaselt jõustunuks uus maks 2023. aasta esimesest jaanuarist ja esimesel kahel aastal kehtinuks igale autoomanikule maksusoodustus 50% ulatuses.
Lisaks nähti meetmega ette, et maksusoodustus määras 50% jääks kehtima sotsiaalselt toetatud peredele, kes hooldavad puudega isikut ning 64-aastastele ja vanematele autoomanikele; autod, mis on puudega inimestele kohandatud, plaaniti maksukohustusest vabastada. 2022. aasta alguses ilmunud artikli põhjal lükkas parlament aga iga-aastase saastetasu seaduse eelnõu tagasi.

Lugupidamisega
Lauraliisa Mark
nõunik